Obec Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Výzva na súťaž "Malotraktor s príslušenstvom na komunálne účely"

VÝZVA NA SÚŤAŽ
podľa §117 zákona z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Ý Z V A   N A   S Ú Ť A Ž

podľa §117 zákona  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.    Identifikácia verejného obstrávateľa:

N á z o v:         Obec Kostolná pri Dunaji  
S í d l o:         Kostolná pri Dunaji 59 , 903 01 Senec
Štatutárny orgán:    Ing. Igor Šillo – starosta
IČO:             00306037   

Kontaktná osoba:     Ing. Igor Šillo - starosta
Telefón:         + 421 915834087
e-mail:         kostolnapd@gmail.com  
Webové sídlo:          www.kostolnapridunaji.sk

Kontaktná osoba/miesto pre informácie k procesu verej. obstarávania
a doručenie ponúk:
Obchodné meno:     EURO tender SK, s.r.o.
Sídlo:             Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava
Kontaktná osoba:    Ing. Pavel Hulín - konateľ
Telefón:        +421 908 772 640
e-mail:         info@eurotender.sk

2.    Názov predmetu zákazky:

Malotraktor s príslušenstvom na komunálne účely

3.    Druh zákazky:  tovar

4.    Typ zmluvy: Kúpna zmluva
5.    Opis predmetu zákazky:
Jedná sa o nákup malotraktora s príslušenstvom na komunálne účely pre potreby obce Kostolná pri Dunaji, a  to:
1. malotraktor, minimálny výkon 24 HP, trojbodový záves vzadu kat. 1, zdvih min. 500 kg, spodný záves na medzinápravové žacie zariadenie, zadný vývodový hriadeľ min. 540 ot/min, medzinápravový vývodový hriadeľ min. 2500 ot/min, polomer otočenia max. 1650 mm, svetlá výška nápravy min. 180 mm, klimatizovaná kabína
2. medzinápravové žacie zariadenie so záberom kosenia minimálne 1,30 m s jednoduchým zapínaním
3. radlica na sneh so záberom minimálne 140 cm s hydraulickým natáčaním, odpružená a opernými nastaviteľnými kolesami
4. rozmetadlo posypového materiálu s objemom minimálne 250 l s deflektorom
5. náves s minimálnou nosnosťou 990 kg s minimálnou dĺžkou korby 200 cm a výškou odnímateľných bočníc minimálne 35 cm, hydraulické vysýpanie korby dozadu, brzdová sústava s cúvacou automatikou

Cena bude obsahovať aj dopravu na miesto dodania a zaškolenie obsluhy. Súčasťou dodávky po odovzdaní budú aj technické listy, vyhlásenia o zhode/prehlásenia o parametroch, manuály na obsluhu v slov. alebo českom jazyku, záručné podmienky.
Záruka na traktor bude min. 24 mesiacov alebo min. 1000 odprac. hodín. Ostatné príslušenstvo bude mať záruku min.12 mesiacov alebo podľa udávania výrobcom. Servisná prehliadka pri nahlásenej vade traktora sa požaduje do 48 hodín od nahlásenia poruchy v prac. dňoch.

Hlavný slovník  obstarávania : 16700000-2 - Traktory/ťahače , 34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Predpokladaná hodnota zákazky : 30 246,27 EUR bez DPH
6.    Miesto dodania: Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji 59 , 903 01 Senec
7.    Možnosť predloženia ponuky: na celý predmet zákazky
8.    Variantné riešenie: neumožňuje sa
9.    Termín dodania:  do  3 mesiacov od účinnosti zmluvy
10.    Lehota a miesto  na predloženie ponúk:  
Lehota na predloženia ponúk:  27.1.2020, do 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
EURO tender SK, s.r.o.
Sídlo:     Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava ,
resp. e-mail: info@eurotender.sk, náhradný e-mail: kostolnapd@gmail.com  
11.    Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. V prípade iného jazyka sa požaduje úradný preklad.
12.    Miesto, dátum a  čas otvárania ponúk dňa 27.1.2020, o 10:30 hod. na:
EURO tender SK, s.r.o. Sídlo:     Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava
13.    Podmienky účasti uchádzačov
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.

13.1    § 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač je oprávnený dodávať tovar predmetu zákazky. Uvedené overí verejný obstarávateľ z verejných registrov.
13.2    § 32 ods. 1 písm. f) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené overí verejný obstarávateľ z verejných registrov.
13.3    Nesmie u uchádzača  existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania.
Za nesplnenie podmienok účasti bude uchádzač vylúčený!
14.    Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky
a)    uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, pričom v rámci rozpočtu uvedie vždy aj cenu za jednotlivé položky,  kde celková cena bude vypracovaná v EUR s DPH za predmet zákazky v súlade s bodom 5 tejto výzvy a bude zahŕňať všetky náklady s predmetom plnenia ak nie je uvedené inak.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
-    cena v eurách bez DPH
-    sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
-    cena celkom v eurách vrátane DPH
Posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je uchádzač platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. Zaokrúhľovanie položkových cien bude na 2 desatinné miesta.
b)    Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe a doručiť prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 9 tejto výzvy. - Pre listinné doručenie platí:
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí byť označený údajmi:
1.    Adresa EURO tender SK, s.r.o. , Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava
2.    Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)
3.    Označenie:    „Súťaž– neotvárať“
          Heslo: „malotraktor“
 -Pre  zaslanie e-mailom platí: zaslanie ponuky na info@eurotender.sk, náhradný e-mail:kostolnapd@gmail.com (slúži len v prípade problémov pri odoslaní/doručení),  max objem dát na 1 e-mail : 6 MB, v prípade väčšieho objemu dát sa ponuka pošle vo viacerých e-mailoch s označením v predmete správy alebo e-maili časť č.1 ponuky malotraktor, časť č.2 ponuky atď...

15. Podmienky realizácie zmluvy :
Obchodné podmienky budú upravené v kúpnej zmluve s úspešným uchádzačom, ktorú doručí úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi do 3 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia /informácie o prijatí na základe písomného vyzvania  a budú obsahovať štandardné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na daný typ obstarávaného predmetu plnenia.

Verejné obstrávateľ stanovil povinné podmienky, ktoré musia byť súčasťou zmluvných podmienok:
1. Objednávateľ je povinný umožniť výkon finančnej kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb  na výkon finančnej kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy projektov .
Oprávnené osoby na výkon finančnej kontroly/auditu sú najmä:  a) PPA a ňou poverené osoby,  b) útvary finančnej kontroly/auditu PPA/RO a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
2. Povinnosť uplatniť Sociálny aspekt. V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky,  v takomto prípade sa zaväzuje zamestnať na realizáciu predmetu zákazky /zmluvy osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
3. Odkladací účinok odstúpenia od zmluvy:
Objednávateľ je oprávnený bez  akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy  s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky AFK PPA (admnistratívnej finančnej kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých  z obstarávania tovarov alebo iných postupov, prípadne nebola schválená žiadosť o NFP alebo boli po kontrole udelené korekcie za verejné obstarávanie predmetnej zákazky, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ neakceptoval.
4.Odkladací účinok účinnosti:
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda na druhý deň po zverejnení zmluvy o NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP (Pôdohospodárska platobná agentúra) obidvomi zmluvnými stranami.  
5. Dodacie podmienky:
Cena bude obsahovať aj dopravu na miesto dodania , zaškolenie obsluhy. Súčasťou dodávky po odovzdaní budú aj technické listy, vyhlásenia o zhode/prehlásenia o parametroch, manuály na obsluhu v slov. alebo českom jazyku, záručné podmienky.
Záruka na traktor bude min. 24 mesiacov alebo min. 1000 odprac. hodín. Ostatné príslušenstvo bude mať záruku min.12 mesiacov alebo podľa udávania výrobcom. Servisná prehliadka pri nahlásenej vade traktora sa požaduje do 48 hodín od nahlásenia poruchy v prac. dňoch.


16. Obsah ponuky
a) Cenová ponuka za predmet zákazky podľa bodu 5 a v súlade s bodom 14 tejto výzvy. Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. V cenovej ponuke sa jasne uvedie aj výrobca/typové označnie ponúkaných tovarov. Postačí prostá fotokópia/sken.
b) Technické podklady (postačia fotokópie): Prospektový materiál, technický list alebo katalógový list ponúkaných tovarov vrátane grafického zobrazenia.

17.    Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena EUR s DPH

18.    Ďalšie informácie
a)    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť v prípade zmeny okolností za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo iných odôvodnených prípadoch s uvedením dôvodu a oboznámením uchádzačov. V prípade predloženia len 1 ponuky bude súťaž zrušená. Ak budú predložené 2 ponuky môže sa VO rozhodnúť či súťaž nezruší.
b)    Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu pre verejné obstarávanie v úvode výzvy . Zodpovedané budú najneskôr do 2 dní odo dňa prijatia. Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
c)    Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje  právo na zmenu resp. doplnenie informácií uvedených v tejto výzve najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk).
d)    Verejný obstarávateľ v prípade nejasností v cenových ponukách môže požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie resp. doplnenie do 2 prac. dní odo dňa doručenia požiadavky. Vysvetlením ponuky nemôže prísť k jej zmene . Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Verejný obstarávateľ vylúči z hodnotiaceho procesu ponuky uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky alebo neodpovedia na zaslané žiadosti o vysvetlenie/doplnenie ponúk v stanovenej lehote. V prípade úmyselného poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácii bude ponuka vylúčená.
e)    Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 5 kalendárnych dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk.
f)    Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré presiahnu uvedené finančné zdroje na predmet zákazky, ktoré sú určené vo výške  ako predpokladaná hodnota zákazky.
g)    Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
h)    Verejný obstarávateľ  upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky. V prípade úmyselného poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácii, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania  bude ponuka vylúčená.
i)    Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri vysvetľovaní ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená.
j)    Počítanie a plynutie lehôt je ako v správnom konaní ak nie je uvedené inak okrem e-mailovej komunikácie, kedy platí dátum doručenia sa považuje za dátum odoslania správy, pričom pri el. komunikácii bude verejný obstarávateľ vyžadovať potvrdenie o doručení správy.
k)    Úspešný uchádzač doručí do 3 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia /informácie o prijatí ponuky podpísaný návrh zmluvy vrátane príloh (min. rozpočet) v požadovanom počte 4 ks. V prípade ak úspešný uchádzač nedoručí návrh zmluvy bude sa to považovať za neposkytnutie súčinnosti a vyzvaný na podpis zmluvy bude druhý v poradí, atď.
l)    Zákazka by mala byť financovaná z operačného programu PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020 v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

19.    Dátum zverejnenia zákazky na web. sídle verejného obstarávateľa: 17.1.2020.     
                        

V Bratislave dňa 17.1.2020

V zastúpení za obec Kostolná pri Dunaji
na základe plnej moci


Ing. Pavel Hulín v.r.
...................................
Ing. Pavel Hulín
konateľ
EURO tender SK, s.r.o.

Dátum vloženia: 17. 1. 2020 16:23
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2020 20:30
Autor: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.12.2022, 20:19:33

Aktuálne počasie

dnes, piatok 9. 12. 2022
mierny dážď 4 °C 2 °C
sobota 10. 12. rain and snow 4/1 °C
nedeľa 11. 12. slabé sneženie 1/-2 °C
pondelok 12. 12. slabé sneženie 0/-3 °C

 

Kde nás nájdete