Menu

 

Obec Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Zverejňovanie

Zverejňovanie informácií

Na základe zákona NR SR č.546/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1.1.2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti. Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Povinne zverejňovaná zmluva je v zákone definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Zákon definuje aj zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňované (napr. pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov). Zákon o slobodnom prístupe k informácii ráta aj so zmluvami, ktoré spadajú pod túto definíciu, no aj napriek tomu nebudú zverejnené. Zmluvy obsahujúce informácie, ktoré sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informácii nesprístupňujú, sa zverejňovať nebudú. Zákonodarca tu mal na mysli zmluvy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, prípadne informácie podliehajúce bankovému, daňovému tajomstvu. Nepôjde však o informácie, ktoré by podliehali obchodnému tajomstvu podľa Obchodného zákonníka.

Medzi povinné osoby, na ktoré sa vzťahuje povinné zverejňovanie zmlúv patrí aj obec Kostolná pri Dunaji a takisto obcou zriadené organizácie, keďže nakladá/jú s verejnými prostriedkami a majetkom. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je obec Kostolná pri Dunaji sa zverejňuje na jej webovom sídle. Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia, môže účastník podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Nová legislatíva zavádza vlastne ďalší kontrolný mechanizmus, pričom ide o vonkajšiu kontrolu zo strany našich občanov prostredníctvom internetovej stránky obce.

Najskôr môže byť zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účastníci sa môžu dohodnúť aj na neskoršej účinnosti zmluvy. Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti, bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia.

Novela zákona o slobodnom prístupe upravuje aj zverejňovanie objednávok na tovary a služby. Obec Kostolná pri Dunaji je povinná v lehote do 30 pracovných dní sprístupniť objednávku na svojom webovom sídle. Pokiaľ však objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, obec nemá povinnosť takúto objednávku zverejniť. Zákon o slobode informácií predpisuje obce Kostolná pri Dunaji povinnosť zverejňovania faktúr. Rovnako je tu stanovená lehota 30 pracovných dní, v ktorej obec zverejní tieto faktúry. Táto lehota sa počíta odo dňa doručenia mestu, najneskôr však do 30 dní od ich zaplatenia. Novela bola schválená 9.12.2010 a účinná od 1.1.2011, čo je pomerne krátke časové obdobie na dostatočnú prípravu. Obec Kostolná pri Dunaji má už splnené technické podmienky pre ukladanie potrebných informácií na svojom webovom sídle, pričom tieto informácie bude môcť občan získať na adrese www.kostolna-pri-dunaji.sk, v časti "Zverejňovanie informácií"

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.7.2024, 2:41:50

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
mierny dážď 34 °C 19 °C
utorok 23. 7. oblačno 30/21 °C
streda 24. 7. takmer jasno 29/19 °C
štvrtok 25. 7. jasná obloha 27/14 °C

 

Kde nás nájdete