Menu

 

Obec Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Chcem požiadať o kolaudačné rozhodnutie


Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie, ktoré zaháji stavebný úrad (ten čo vydal aj stavebné povolenie) na základe žiadosti staviteľa.Čiže po skončení realizácie výstavby alebo rozsiahlej rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od kolaudácie neupustil.


Doba na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu je do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, v obzvlášť zložitých prípadoch je to do 60 dní. Ak sa jedná o jednoduché prípady (najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania) vybavuje sa návrh bezodkladne. Ak stavebný úrad nemôže rozhodnúť do 30, resp. 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné zabezpečiť zaevidovanie stavby alebo novostavby na obecnom či mestskom úrade. Na základe žiadosti potom mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla. Kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je následne potrebné pre správu katastra, ktorá si ho vyžaduje na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností.


Stavebným úradom je Obec Kostolná pri Dunaji


Potrebné doklady:

 • návrh na kolaudáciu stavby (tlačivo)
 • písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
 • popis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo zmenou stavby k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy
 • ďalšie doklady, ak ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení všeobecných technických požiadaviek na stavby

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania;
 • energetický certifikát stavby
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, prehlásenia o zhode výrobkov
 • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
 • stavebný denník

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 26.5.2024, 22:37:25

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 25/13 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 21/12 °C
streda 29. 5. zamračené 23/13 °C

 

Kde nás nájdete