Kostolná pri Dunaji
ObecKostolná pri Dunaji

Povinnosť priznania k dani z nehnuteľností a za psa

Najčastejšie otázky a odpovede.

Vážení obyvatelia,

na to, aby obec mohla plniť svoje základné úlohy a funkcie, musí mať dostatočné množstvo finančných prostriedkov v obecnom rozpočte. Zákon č. 583/2004 Z. z. konkretizuje, ktoré finančné prostriedky sú príjmami rozpočtu obce. Hneď prvým uvedeným príjmom obecného rozpočtu sú výnosy miestnych daní a poplatkov. Tieto výnosy patria k tzv. vlastným príjmom obce, o použití ktorých obec rozhoduje samostatne. Výšku daní a poplatkov obec určuje podľa zákonných rámcov vo všeobecne záväzných nariadeniach. Aktuálne VZN o daniach a poplatkoch nájdete TU alebo na vyžiadanie aj na obecnom úrade.

Na základe chýbajúcej dokumentácie, ale aj skúseností z minulých období Vám pripomíname zákonnú povinnosť podania priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa (ďalej len „priznanie“), ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. Priznanie je potrebné podať do konca 31. 1. 2020.

Platné tlačivá pre vyplnenie priznania dane nájdete aj TU.

Za čo sa podáva priznanie?
Priznanie sa podáva len za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastri obce Kostolná pri Dunaji a psov chovaných na území našej obce.

Čo je nehnuteľnosť?
Za nehnuteľnosť sa pre tieto účely rozumie pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Čo sa považuje za stavbu?
Zákon hovorí, že predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami, ľudovo známymi ako „pätky“.

Za aké obdobie som povinný podať priznanie?
Ak ste nadobudli nehnuteľnosť v zdaňovacom období od 2. 1. do 31. 12. 2019, daň platíte od 1. 1. 2020. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2020. Daň platíte od 1. 1. 2020. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2020 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

Kto je povinný podať priznanie?
Priznanie podáva každý, kto v zdaňovacom období:
•    predal nehnuteľnosť alebo aj len jej časť,
•    zmenil výmeru zastavanej plochy nehnuteľnosti,
•    zvýšil alebo znížil počet nadzemných podlaží,
•    zmenil účel využitia stavby a to aj len jej časti (napríklad z účelu bývania na účel podnikania),
•    stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom stavby alebo pozemku a to aj len ich časti,
•    nadobudol psa.

Kto nie je povinný podať priznanie?
Priznanie nepodáva ten, ktorý tak urobil v minulosti a od toho podania sa nezmenili vtedy uvedené skutočnosti. Rovnako daňovník nie je povinný podať priznanie, ak je nehnuteľnosť oslobodená od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b). V prípade našej obce sú to najmä nehnuteľnosti vo vlastníctve cirkvi a vo vlastníctve obecného úradu.

Prečo musím podať priznanie aj keď som predal nehnuteľnosť? Nemá povinnosť ju nahlásiť len ten, kto ju odo mňa kúpil?
Správca dane nemá možnosti skúmať všetky skutočnosti, ktoré si vlastníci navzájom prevádzajú. Preto zákon ukladá povinnosť podať priznanie tak predávajúcemu ako aj kupujúcemu.

Vlastním pozemok, ktorý prenajímam súkromnému podnikateľovi. Som povinný podať priznanie?
V prípade, že vlastník prenajíma pozemok alebo jeho časť, je povinný o tejto skutočnosti informovať obecný úrad ako správcu dane a to predložením platnej nájomnej zmluvy, ktorá je uzavretá na obdobie dlhšie ako 5 rokov. Zároveň musí byť nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností. Ak tieto dve podmienky nie sú splnené, daňovníkom je vlastník pozemku. Pre nájomcu platí rovnako povinnosť podať priznanie.

Prenajímam rodinným dom iným osobám, musím podať priznanie?
Daň z ubytovania nie je súčasťou priznania, ale ak ktokoľvek poskytuje iným osobám ubytovanie za odplatu, je povinný túto skutočnosť nahlásiť správcovi dane, ktorým je obec.

Zdedil som nehnuteľnosť, kedy mám podať priznanie?
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Musím platiť daň, aj keď nehnuteľnosť nepoužívam?
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa nehnuteľnosť vo vlastníctve daňovníka prestala užívať.

Nehnuteľnosť vlastníme viacerí, ako podám priznanie?
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Dohodu o zastupovaní je treba priniesť v písomnej podobe v slovenskom jazyku podpísanú ostatnými spoluvlastníkmi.

Nehnuteľnosť máme v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ako máme postupovať?
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Priznanie podáva len jeden z manželov.

Ako mám podať priznanie, ak časť nehnuteľnosti využívam na bývanie a časť nehnuteľnosti využívam na podnikanie?
V tlačive na priznanie dane z nehnuteľností je potrebné vyplniť údaj o výmere podlahových plôch slúžiacich na rôzne účely, prípadne je možné vyplniť III. Oddiel tlačiva – stavba slúžiaca na viaceré účely.

Ako sa zdaňuje pozemok, napríklad orná pôda, na ktorej sa stavia stavba?
Nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia sa všetky pozemky, ktorých parcelné číslo je uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, stávajú stavebnými pozemkami až do momentu kolaudácie. Daňovník je povinný z dôvodu zmeny druhu pozemku (§ 99b ods. 1) podať správcovi dane čiastkové priznanie za stavebné pozemky do 31. 1. nasledujúceho roka. Informácia o určení stavebného pozemku sa neuvádza v katastri nehnuteľností.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť za psa?
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov života a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Aké sú sankcie, ak nepodám priznanie k dani?
Ak daňovník nepodá priznanie ani na výzvu správcu dane, môže mu ten udeliť pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. a môže vykonať daňovú kontrolu podľa § 44 a nasledujúcich ustanovení alebo určí daň na základe pomôcok v zmysle § 48 a 49 rovnakého zákona.

Čo mám robiť, ak si nie som istý, či som v minulosti podal priznanie?
V prípade, že nemáte kópiu priznania dane z nehnuteľností, ktorým by ste podanie mohli preukázať, je vhodné vyplniť priznanie z nehnuteľností a opätovne ho podať u správcu dane, ktorým je obecný úrad. Predídete tak prípadným nedorozumeniam. Pracovníci obecného úradu Vám ochotne pomôžu pri vypĺňaní tlačiva.

Dátum vloženia: 23. 1. 2020 12:28
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2021 15:11
Autor: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 20.6.2021, 17:53:11

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 20. 6. 2021
oblačno 32 °C 19 °C
pondelok 21. 6. mierny dážď 32/19 °C
utorok 22. 6. slabý dážď 30/18 °C
streda 23. 6. jasná obloha 29/19 °C

 

Kde nás nájdete