HLAVNÉ DOKUMENTY

Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Elektronická úradná tabuľa

Informácia o začatí správneho konania zo dňa 18.3.2019
otvoriť
Kúpna zmluva na predaj pozemku s parcelným číslom 94/13 pán Koterec
otvoriť
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
otvoriť
Stanovisko obce k žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Nezábudku
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 29. 5. 2019
otvoriť
Kanalizácia - rozhodnutie o umiestnení stavby
otvoriť
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
otvoriť
Dohoda o spoločnom školskom obvode DODATOK 2018
otvoriť
Výročná správa obce Kostolná pri Dunaji 2017
otvoriť
Záverečný účet obce Kostolná pri Dunaji 2017
otvoriť
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
otvoriť
Oznámenie o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky a upustenie od ústneho konania
otvoriť
Dohoda o spoločnom školskom obvode 2018
otvoriť
Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ v Kostonej pri Dunaji zo dňa 15. 4. 2019
otvoriť