HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Elektronická úradná tabuľa

Uznesenia z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania zo dňa 18.3.2019
otvoriť
Kúpna zmluva na predaj pozemku s parcelným číslom 94/13 pán Koterec
otvoriť
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
otvoriť
Stanovisko obce k žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Nezábudku
otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 26. 6. 2019
otvoriť
Informácia o začatí správneho konania
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 29. 5. 2019
otvoriť
Štatút obce Kostolná pri Dunaji (30.5.2019)
otvoriť
Záverečný účet obce Kostolná pri Dunaji za rok 2018
otvoriť
Kanalizácia - rozhodnutie o umiestnení stavby
otvoriť
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
otvoriť
Dohoda o spoločnom školskom obvode DODATOK 2018
otvoriť
Výročná správa obce Kostolná pri Dunaji 2017
otvoriť
Záverečný účet obce Kostolná pri Dunaji 2017
otvoriť
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
otvoriť
Oznámenie o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky a upustenie od ústneho konania
otvoriť
Dohoda o spoločnom školskom obvode 2018
otvoriť
Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ v Kostonej pri Dunaji zo dňa 15. 4. 2019
otvoriť
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
otvoriť
Výročná psráva obce Kostolná pri Dunaji za rok 2018
otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 29.5.2019
otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 29.5.2019
otvoriť
Výsledky VOS na prenájom nebytových priestorov zo dňa 26. 6. 2019
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 31. 7. 2019
otvoriť
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre ZSDIS
otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 31.7.2019
otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 31.7.2019
otvoriť
Rokovací poriadok účinný od 1.8.2019
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 9. 9. 2019
otvoriť
Výzva na VOS na Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji
otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 9.9.2019
otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 9.9.2019
otvoriť
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
otvoriť
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 15. 10. 2019
otvoriť