HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Zverejňovanie platných zmlúv

Darovacia zmluva na pozemok s firmou AGROMAČAJ
otvoriť
Zmluva o dielo kanalizácie v obci Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Dodatok 1 k zmluve o aktualizácii Dát Katastra
otvoriť
Viacročný rozpočet obce 2018 2019 2020
otvoriť
Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva
otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie z BSK 2017
otvoriť
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná a.s.
otvoriť
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 15/617/E11200/VB
otvoriť
Darovacia zmluva: Jozef a Jolana Zavadelovci obdarúvajú Obec Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Kúpna zmluva Obec KPD - pán Michal a Valter Matus
otvoriť
Kúpna zmluva - Alexander a Gabriela Szabová
otvoriť
Zámenná zmluva - Rímskokatolická cirkev
otvoriť
Kúpna zmluva - odplatný prevod k nehnutelnosti
otvoriť
Operačný program Bratislavský kraj - Zmluva o posk. NFP
otvoriť
Zmluva o aktualizácii programov s firmou Topset
otvoriť
Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2015
otvoriť
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
otvoriť
Dodatok k zámennej zmluve o zámene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi JUDr.M.J.Kiššová a OU Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Zmluva o zriadení vecných bremien s Obecným Úradom KPD a Marian Šeffer
otvoriť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve so ZSDIS
otvoriť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so ZSDIS
otvoriť
Dodatok č. 3 s firmou AVE o odvoze a likvidácii komunálnych odpadov
otvoriť
Zmluva o vytvorení a prevádzke webového sídla a zmluva o spracovaní osobných údajov
otvoriť
Mandátna zmluva s Mgr. Romanom Maturkaničom
otvoriť
Zmluva o nájme nebytových priestorov s LACTOFYZ
otvoriť
Zmluva o nájme nebytových priestorov so SALÓN BB
otvoriť
Darovacia zmluva na pozemok s firmou AGROMAČAJ
otvoriť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (Nadácia ZSE)
otvoriť
Kúpna zmluva o predaji obecného pozemku (PAON, s. r. o.)
otvoriť
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
otvoriť
Zmlua o poskytnutí strážnej služby na Deň obce 2019
otvoriť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb k účtovnej závierke za rok 2019
otvoriť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019 so spoločnosťou ATYP-STAV Plus
otvoriť
Kúpna zmluva na pozemok 183/2 medzi Zoltánom Lukačovičom a obcou Kostolná pri Dunaji
otvoriť