HLAVNÉ DOKUMENTY

Dôležité tel. čísla a kontakty pre občanov
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Bratislava-N.Dedinka-Senec/Hurbanova Ves
otvoriť
Cestovné poriadky od 9.12.2018 - Senec - Šamorín
otvoriť

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluva o dielo kanalizácie v obci Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Dodatok 1 k zmluve o aktualizácii Dát Katastra
otvoriť
Viacročný rozpočet obce 2018 2019 2020
otvoriť
Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva
otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie z BSK 2017
otvoriť
Mandátna zmluva o prevádzkovaní vodovodu v KPD 2017
otvoriť
Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská Distribučná a.s.
otvoriť
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 15/617/E11200/VB
otvoriť
Darovacia zmluva: Jozef a Jolana Zavadelovci obdarúvajú Obec Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Kúpna zmluva Obec KPD - pán Michal a Valter Matus
otvoriť
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nfp s ministerstvom pôdohospodárstva
otvoriť
Projekt. dokumentácia Multif. rekreačný a športový areál
otvoriť
Krycí list rozpočtu na Multifunkčný areál
otvoriť
Kúpna zmluva - Alexander a Gabriela Szabová
otvoriť
Zámenná zmluva - Rímskokatolická cirkev
otvoriť
Kúpna zmluva - odplatný prevod k nehnutelnosti
otvoriť
Operačný program Bratislavský kraj - Zmluva o posk. NFP
otvoriť
Istroprogres JM, spol. s r.o. - Zmluva o dielo
otvoriť
Západoslovenská energetika, dodatok E.Stabil 2012-2013
otvoriť
Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2015
otvoriť
Výročná správa obce Kostolná pri Dunaji 2015
otvoriť
Záverečný účet Kostolná pri Dunaji 2015
otvoriť
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
otvoriť
Dodatok k zámennej zmluve o zámene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi JUDr.M.J.Kiššová a OU Kostolná pri Dunaji
otvoriť
Zmluva o zriadení vecných bremien s Obecným Úradom KPD a Marian Šeffer
otvoriť