HLAVNÉ DOKUMENTY

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.6.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Bratislava a späť od 24.3.2019
otvoriť
Autobusy Kostolná - Senec/Šamorín a späť od 05.05.2019
otvoriť
Aktualizovaný kalendár vývozu odpadu 2019
otvoriť

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji 28.03.2018
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kostolná pri Dunaji o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
otvoriť
VZN č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti
otvoriť
VZN č. 3/2018 o miestnej dani za nevýherné automaty
otvoriť
VZN č. 4/2018 o miestnej dani za predajné automaty
otvoriť
VZN č. 6/2018 o miestnej dani za ubytovanie
otvoriť
VZN č. 7/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
otvoriť
VZN č. 8/2018 o poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
otvoriť
VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií
otvoriť
VZN č. 4/2019 zrušovacie VZN o správnych poplatkoch
otvoriť
VZN č. 1/2019 zrušovacie VZN o predchádzajúcom štatúte obce
otvoriť
VZN č. 2/2019 o poskytnutí príspevku pri narodení
otvoriť
VZN č. 6/2019 o určení finančných príspevkov v materskej škole
otvoriť